Menu

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

País

Espanya

Organització

Ajuntament de Barcelona

Període

1997 - actualitat

Tipus d'experiència

consells

Tema

migrants

ODSs

ODS 10 ODS 11

Objectius

 

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona existeix des de l'any 1997, quan l'Ajuntament crea aquest òrgan assessor i de participació com a competència pròpia, com un dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una ciutat plural i integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, en general, amb totes les cultures.

Participants

El Consell està format per la Presidència, les vicepresidències (primera, assumida per un representant del sector associatiu, i segona, comissionat o comissionada de l'alcaldia per a la Immigració).

Per altra banda en formen part un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals (amb veu però sense vot), un representant de cada una de les entitats i associacions d'immigrants membres, un representant de cada una de les entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals d'àmbit ciutat, un representant d'entitats d'acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d'asil i experts i personalitats de vàlua reconeguda (amb veu però sense vot).

Descripció

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona format voluntàriament per entitats i associacions d'immigrants i d'acollida, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l'entorn social, cultural i polític per assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

 

El CMIB s'organitza en diferents òrgans com el Consell, la Presidència i vicepresidències, el Plenari, la Comissió Permanent, la Comissió d'Opinió d'Urgència i la Secretaria. D'altra banda, s'articulen grups de treball i comissions creats a proposta de la Comissió Permanent o de la Presidència per treballar temes específics i desenvolupar el Pla de treball del Consell. El Consell disposa d'una Secretaria tècnica que recau en una persona tècnica municipal i té com a funció donar suport, impulsar i dinamitzar els òrgans del Consell.

 

 

El Consell desenvolupa el seu funcionament participatiu a través dels òrgans de govern, les comissions i els grups de treball, desplegant el Pla de treball que s'aprova en cada mandat.

 

El Consell Plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal d'Immigració i té un mínim de dues sessions ordinàries cada any. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa o un regidor o regidora, i en formen part tots els membres del Consell Municipal d'Immigració.

 

La Comissió Permanent és l'òrgan de continuïtat del Consell i té sessions ordinàries cada dos o tres mesos. Aquest òrgan és responsable d'articular els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Consell. Està integrada pel president o presidenta, les vicepresidències primera (associativa) i segona (municipal), el vocal que hagi exercit com a vicepresident primer en el període anterior, els representants de les dues entitats sindicals amb més nombre d'afiliats a la ciutat, set vocals representants de les entitats membres i el o la secretària.

 

La Comissió d'Opinió d'Urgència es convoca per tal d'emetre algun comunicat davant de situacions o d'esdeveniments de caràcter excepcional que afecten els drets o els interessos de les persones immigrades o dels sol·licitants de protecció internacional. Pot ser convocada a proposta de la Presidència, per acord del Consell Plenari o de la Comissió Permanent, i a sol·licitud d'un mínim de vuit entitats membres del Consell.

 

Cada mandat el CMIB elabora de forma participativa el seu Pla de treball i en fa el seguiment de manera transparent. Aquí es pot consultar el pla, al voltant de 4 eixos (plena ciutadania , interculturalitat, foment i suport a l'associacionisme i funcionament intern), amb els seus objectius i resultats assolits.

 

Les principals accions del CMIB són:

  • la convocatòria del Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, que té per objecte el reconeixement de la tasca o projectes destacats o d'especial interès en l'àmbit de la integració i en l'assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social.
  • l'organització de la Trobada BCN Ciutat Diversa, una festa participativa i reivindicativa organitzada anualment per part del Consell Municipal d'Immigració amb l'objectiu de contribuir a construir una ciutat plural i cohesionada a partir del reconeixement de la diversitat, de la convivència i de la interacció entre les entitats i la ciutadania, trencant estereotips i promovent la igualtat de drets i d'oportunitats.

 

Tant el premi com la trobada s'articulen al voltant del tema de l'any triat pel Consell. El tema per l'any 2021 és "Per una Barcelona antiracista"

 

Fonts:

Consell Municipal d'Immigració de Barcelona | Drets de Ciutadania i Diversitat