Menu

L'Ajuntament de Barcelona inicia la tramitació de les noves normes de participació ciutadana

La comissió de govern ha aprovat el projecte normatiu del nou Reglament de Participació Ciutadana i ara aquest haurà de seguir amb el seu tràmit d'aprovació a la comissió de Presidència i a Plenari. La voluntat del Govern municipal és clarificar els canals de participació, impulsar el control més directe de la ciutadania sobre l'acció dels representants polítics i incorporar mecanismes de

Descripció

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació de les noves normes de participació ciutadana amb l'aprovació a la comissió de govern del projecte normatiu del nou Reglament de Participació Ciutadana. Amb aquesta proposta es vol millorar la qualitat democràtica, fomentar la participació ciutadana i dotar-la de mitjans que potenciïn la coproducció de polítiques municipals; permetre que la ciutadania pugui exercir un control més directe sobre l'acció dels representants polítics; així com incorporar mecanismes de democràcia directa que assegurin una major implicació i incidència de la ciutadania en les decisions que afecten a la ciutat.

El Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona té com a principal objectiu la regulació dels canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals.

A partir d'ara, aquesta proposta de nou Reglament haurà de seguir amb el seu tràmit d'aprovació a la comissió de Presidència i a Plenari. El treball de revisió de les normes de participació es va iniciar durant el mandat anterior en el que es va aprovar inicialment una proposta de reglament que no va reeixir. L'actual govern municipal ha volgut incorporar la feina feta prèviament per les diferents forces polítiques i entitats i, alhora, ampliar el camp d'actuació. Per dur a terme el procés de reflexió per a la redacció d'aquesta proposta es va crear una comissió impulsora que ha tutelat el procés i que està formada per les diferents forces polítiques i entitats de diferents tipus.

Potenciar la democràcia directa a través de la iniciativa ciutadana i les consultes

La iniciativa ciutadana també és objecte de regulació d'aquest nou projecte normatiu perquè es desenvolupa i concreta com s'han de vehicular aquestes iniciatives i es busca impulsar-les. Tot això es basa en la voluntat política de fomentar que la ciutadania tingui més influencia en l'agenda política. La iniciativa ciutadana és la intervenció de la ciutadania dirigida a promoure una determinada actuació d'interès general i de competència municipal.

Aquestes esdevenen cabdals per activar l'agenda política i per dinamitzar les energies socials que permetin noves actuacions polítiques. D'aquí rau la importància d'incorporar-la com un actor polític més, juntament amb els regidors i regidores i consellers i conselleres que conformen el Consell Municipal i els consells de Districte.

Així, les iniciatives ciutadanes les podran presentar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona i poden proposar: la incorporació d'un o diversos punts a tractar en l'ordre del dia del Consell Municipal o dels Consells de Districte; la convocatòria d'un procés participatiu determinat; la realització d'un fòrum ciutadà en format presencial i/o en la plataforma digital; en la creació d'un òrgan de participació; en la proposta d'aprovació d'una disposició de caràcter general; en la celebració d'una consulta ciutadana o en la convocatòria d'un Consell de Barri.

Per tal que una iniciativa ciutadana sigui acceptada per l'Ajuntament de Barcelona cal que compleixin determinats requisits. I aquí la nova proposta fa un pas més que el reglament vigent actualment. Actualment, per exercir una iniciativa ciutadana cal comptar amb un nombre mínim de suports de l'1% d'empadronats a la ciutat més grans de 16 anys o que representin més del 3% d'aquesta població en tres districtes, com a mínim, de la ciutat.

El nou document també vol impulsar la celebració de consultes. Una de les novetats que recull el nou Reglament és que fins ara es considera que el resultat de la consulta serà pres en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 50% del padró de persones majors de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta. En la proposta no s'exigeix un mínim de participació.

D'altra banda, el Govern municipal té la voluntat de facilitar una "multiconsulta" anualment. És a dir, durant tota una setmana es concentraran totes les consultes que s'hagin aprovat pel Consell Municipal, ja siguin d'iniciativa ciutadana o municipal. La previsió és que aquesta setmana sigui al mes de maig, exceptuant l'any que hi hagi eleccions municipals que no se celebrarà.

El nou Reglament de Participació Ciutadana determina que serà l'alcalde o alcaldessa la que podrà decretar quin és el període en el que es concentraran les consultes i no el podrà modificar durant tot el mandat. L'acord sobre quines són les temàtiques que es portaran a consulta ciutadana s'ha d'adoptar pel Consell Municipal.

En les consultes ciutadanes, l'Ajuntament de Barcelona demanarà l'opinió de la ciutadania en matèries de la seva competència i hi podran participar les persones majors de 16 anys inscrites en el padró municipal. Aquestes seran d'àmbit de ciutat o de districte i poden ser iniciativa municipal o ciutadana.

Creació d'un sistema de garanties per la fiabilitat i transparència de la participació i la coproducció ciutadana

Per tal de garantir la fiabilitat i transparència de la participació a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona es dota de diversos òrgans que han de permetre assessorar i vetllar per la transparència. Aquests òrgans són:

– Comissió Assessora dels Processos Participatius: un òrgan consultiu de la que centrarà la seva activitat en assessorar sobre quina és la millor manera de realitzar els processos participatius per garantir la inclusió dels sectors de la població que tenen més dificultats per participar. Aquesta Comissió Assessora es composarà de 9 persones de reconegut prestigi expertes en aquests processos triades pel Consell de Ciutat, a proposta ciutadana i a proposta de la Comissió de Govern.

– Comissió de Seguiment dels processos participatius: que ha d'emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, fer seguiment del funcionament i eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores; emetre informe sobre les al·legacions o esmenes presentades per les persones participants en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions; conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o al·legacions. Estarà formada per un nombre senar de membres, entre 5 i 25, i els seus membres hauran de respondre a criteris de màxima pluralitat i diversitat, pel que fa al gènere, edat i origen, sense que els membres procedents d'altres administracions públiques pugui ser més de la meitat dels membres.

– Comissió de Seguiment de la consulta: l'òrgan responsable de vetllar i controlar perquè a les consultes ciutadanes es desenvolupin d'acord amb el que estableix la Llei, el Reglament i les regles específiques de la consulta, així com per a la claredat, transparència i l'eficàcia de tot el procés. Estarà integrada per un mínim de 3 persones i un màxim de 15 nomenades a proposta del Consell Municipal i de la ciutadania.

– Comissió d'Empara: està integrada en el Consell de Ciutat i és un òrgan de caràcter consultiu per vetllar per l'efectiva realització dels drets i obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana i per la bona pràctica en l'ús dels canals de participació. Es composa de 5 membres experts en matèria participació ciutadana i triats a proposta de la Comissió de Govern, del Consell de Ciutat i de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

La hibridació entre la participació presencial i la digital, un eix essencial i transversal

La hibridació dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital és un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat dels mitjans de participació. El sistema de participació ciutadana dissenyat en aquesta proposta de Reglament aposta per un ús compartit d'ambdós tipus de canals. Es considera que la participació es pot fer d'ambdues maneres: presencialment o utilitzant les eines tecnològiques conformades en la plataforma més adequada per a aquesta finalitat.

La participació digital es vehicula a través de la plataforma decidim.barcelona. Aquesta és una plataforma concebuda i desenvolupada específicament per donar servei al nou model relacional i deliberatiu i que permetrà articular, visibilitzar i donar a conèixer tot el recorregut que segueixen les propostes i facilitar la seva amplificació. Gràcies a aquesta eina, s'incrementa la transparència; es millora l'eficàcia; es canalitza la participació ciutadana i es facilita la rendició de comptes.

Nota de premsa de l'Ajuntament

Proposta de normativa

Informació sobre el procés d'elaboració de les normes