Menu

Barcelona farà dues proves pilot de processos participatius que promoguin la participació de col·lectius d'orígens culturals diversos

Aquesta iniciativa sorgeix de la preocupació del Govern municipal per evitar l'exclusió de persones dels canals de participació ciutadana degut a diferències culturals que plantegen condicionants específics a l'hora d'accedir a una participació plena en la vida política i social a la ciutat, com poden ser la llengua, per exemple. 

Descripció

L'Ajuntament de Barcelona durà a terme durant els anys 2018 i 2020 dues proves pilot en dos processos participatius aplicant una estratègia específica que promogui la participació de col·lectius d'orígens culturals diversos. Aquesta és una de les principals accions que recull la Mesura de Govern pel Foment de la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos en els canals de participació, que ha presentat avui el Govern municipal a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Aquesta iniciativa sorgeix de la preocupació del Govern municipal per evitar l'exclusió de persones dels canals de participació ciutadana degut a diferències culturals que plantegen condicionants específics a l'hora d'accedir a una participació plena en la vida política i social a la ciutat, com poden ser la llengua, per exemple. Potenciar la participació de les persones d'origen divers és una prioritat per l'Ajuntament de Barcelona i, per aquest motiu, per primera vegada es desenvolupa un programa d'aquest tipus.

Amb aquest document es vol reconèixer la diversitat existent a la ciutat i posar en valor la importància de fer efectiu el dret a la participació ciutadana per a totes les persones que l'habiten. La diversitat enriqueix la ciutat en incorporar les diverses mirades, cultures, costums, creences, etc. Cal tenir en compte que el 25% de la població de Barcelona és d'origen divers i, en canvi, està pràcticament absent dels espais de participació.

Per aquest motiu, es fa necessari el desenvolupament d'accions concretes que fomentin la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos, que s'expressi en una major presència d'aquestes en els canals de participació però, també, en la inclusió de la visió intercultural en els propis mecanismes participatius, incorporant noves metodologies i els recursos adequats per a fer-la possible.

La mesura es planteja en 5 eixos essencials:

 • Reconèixer i fer visible la diversitat cultural reforçant la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos i les seves agrupacions en els canals de participació que l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania.
 • Aprofundir en el coneixement de les realitats i necessitats socioculturals entorn la participació ciutadana i contribuir al foment d'espais d'autonomia i d'autoorganització d'aquests col·lectius, a partir d'un treball conjunt amb actors d'orígens culturals diversos.
 • Enfortir la capacitat del personal municipal i d'altres agents al servei de l'Ajuntament per incorporar de manera activa la interculturalitat en les actuacions dirigides a promoure la participació ciutadana i la mediació intercultural.
 • Incorporar criteris de diversitat cultural en els canals i mitjans de comunicació municipals.
 • Facilitar l'exercici dels drets polítics de les persones residents a la ciutat de Barcelona.

Les principals mesures a desenvolupar són:

 • Realització de dues proves pilot en dos processos participatius aplicant una estratègia específica que promogui la participació de col·lectius d'orígens culturals diversos.
 • Incorporació de la perspectiva d'interculturalitat en el procés de multiconsulta ciutadana d'abans de l'estiu de 2018, des de la fase d'informació, comunicació i decisió.
 • Elaboració de la guia de "Criteris i estratègies per a la mediació intercultural bàsica per a la participació".
 • Incorporació de criteris d'interculturalitat a les guies per a la dinamització de processos participatius, de dinamització dels òrgans de participació i del Reglament de Participació Ciutadana.
 • Elaboració de sociogrames d'actors d'orígens culturals diversos en els districtes de la ciutat.
 • Treball amb els actors i col·lectius d'orígens i contextos culturals diversos de la ciutat per a l'elaboració de diagnòstics i detecció de necessitats.
 • Elaborar un itinerari de formació amb Barcelona Activa per a dinamitzadors referents i crear una borsa per a la dinamització de processos participatius i òrgans de participació.
 • Incorporar demanda de perfils culturals diversos en les contractacions externes per a actuacions de participació i/o mediació intercultural.
 • Elaboració de criteris i protocols per a l'edició de materials de comunicació que tinguin en compte la diversitat de llengües i avançar cap a la traducció intercultural.
 • Incorporar la diversitat de les persones de la ciutat en les imatges gràfiques de diferents accions de comunicació i/o campanyes ciutadanes.
 • Realització de campanyes de comunicació municipals tenint en compte la diversitat d'orígens i contextos culturals diversos de cada territori.
 • Desenvolupament de protocols per a la difusió d'accions participatives amb la finalitat que siguin més inclusius i demogràfica i culturalment diversos.
 • Incorporar els mitjans de comunitats d'orígens i contextos culturals diversos alhora d'inserir publicitat per part de la Direcció de Comunicació, tant de campanyes de ciutat, com d'accions més específiques.
 • Donar suport a projectes de mitjans de comunicació diversos que generin treball col·laboratiu, des d'una perspectiva intercultural o que incideixin en el tractament de la diversitat als mitjans de comunicació, entre d'altres qüestions.
 • Realitzar campanyes de comunicació per a donar a conèixer els drets polítics de les persones residents a Barcelona
 • Reforçar la comunicació per als col·lectius que generalment no poden votar en el procés de la multiconsulta del 2018.
 • Realitzar una campanya per promoure la participació en les eleccions municipals del 2019.

En total, les accions incloses en la Mesura de Govern suposen un pressupost de 574.000 euros. A més, aquesta comptarà amb tot un seguit d'indicadors que permetran fer el seguiment de les iniciatives a desenvolupar i conèixer quin és el grau de compliment de les mateixes.

La Mesura de Govern recull les conclusions d'un grup de treball amb entitats culturals i religioses que l'Ajuntament va impulsar a l'abril del 2016 per compartir diagnosis i elaborar estratègies que permetessin arribar i incloure a aquests col·lectius en les polítiques i canals de participació. El seu objectiu principal és situar públicament i visibilitzar aquesta realitat per a prendre consciència i anar definint les estratègies concretes per al desenvolupament i foment d'una participació plena en la vida social i política de la ciutat.

A 1 de gener de 2017, la població estrangera resident a Barcelona era de 288.675 persones, un 17'8% del total de residents de la ciutat. D'altra banda, el nombre de persones nascudes a l'estranger empadronades a Barcelona era de 385.881 persones, que representa un 23'7%. D'aquests, 118.850 tenen la nacionalitat espanyola.

Ajuntament de Barcelona